Μαθαίνω

για  τους  οπωρώνες

 

Οπωρώνες  περιοχής  Εορδαίας

Τρόποι  καλλιέργειας, Φυτοφάρμακα, Λιπάσματα,

Κλαδέματα, Συγκομιδή, Συντήρηση.

 

                        Υπεύθυνοι  Προγράμματος

Γώγος  Δ. – Μπουτάρης Α.

1ο Ενιαίο  Λύκειο  Πτολεμαϊδας

 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΟΠΩΡΩΝΑ

 

Παραδοσιακή  Παλμέτα

Αποστάσεις  φύτευσης : 2,5μ.´ 3,5μ.

 

  Παραδοσιακός  τύπος  εκμετάλλευσης  που  στηρίζεται  στο  χαμηλό  κόστος  εγ-

κατάστασης  και  στην  εμπειρία  των  παραγωγών.

 

 

 

 

  Κατά  τον  τρίτο  χρόνο  ο  παραγωγός  αφού  περιποιηθεί  εντατικά  τον  μηλαι-

ώνα  του  έχει  την  δυνατότητα  να  κάνει  δύο  «γυρίσματα»  στο  σύρμα  υποστύ-

λωσης  και  να  πάρει  και  τα  πρώτα  δείγματα κοντά  στο  πρώτο  σύρμα.

  Με  το  σύστημα  αυτό  καταφέρνει :

 να  κάνει  κλάδεμα  διαμόρφωσης  απευθείας  με  τη  φύτευση. Αυτό  σημαίνει                

   ότι  κατά  τη  φύτευση  γίνεται  και  η  υποστύλωση  και  το  δέσιμο  στο  πρώτο

   σύρμα  των  έτοιμων  πλαγίων  μήκους  1,5μ.-1,8μ.

* αρχίζει  η  δημιουργία  ανθοφόρων  οφθαλμών  από  το  πρώτο  κιόλας χρόνο με

   αποτέλεσμα  να  πετυχαίνουμε  πρώιμη  είσοδο  στην  καρποφορία  και  αρχή  α-

   πόσβεσης  κόστους  εγκατάστασης.  

 

 

         

  ΜΗΛΙΑ 

 

    Η  μηλιά  είναι  οπωροφόρο  δέντρο  της  υποοικογένειας  των  γυγαρτόκαρπων  ή

                       πομοειδών,της  οικογένειας  των  ροδωδών, της  κλάσης  των  δικοτυλήδονων. Το ε-

                       πιστημονικό  όνομά  της  είναι  “Pirus  malus” ή  “Malus  communis”. Κατάγεται α-

                       πό  τις  χώρες  της  Κεντρικής  Ασίας  και  ιδιαίτερα  από  τον  Καύκασο. Είναι  έ-

      να  από  τα  πιο  γνωστά  οπωροφόρα  και  καλλιεργείται  σ’ όλα  σχεδόν  τα  μέρη 

της  γης  για  τους  θρεπτικούς  και  εύγευστους  καρπούς  της. Είναι  γνωστή  από

τα  ιστορικά  χρόνια.

  Η  κόμη  του  δέντρου  είναι  συνήθως  σφαιρική  και  το ύψος του μπορεί  να φτά-σει  τα  15 μέτρα. Τα  φύλλα  είναι  μεγάλα, απλά, έχουν  ωοειδές  σχήμα, είναι  μυ-τερα  στην  άκρη  και  οδοντωτά  ή  πριονοτά  στην  περιφέρεια. Είναι  έμμισχα, εκ-

φύονται  κατά  δέσμες  πάνω  στα  βραχυκλάδια  και  έχουν  χνούδι  στην  κάτω επι-

φάνειά  τους, ενώ  η  πάνω  επιφάνειά  τους  έχει  βαθυπράσινο  χρώμα. Τα άνθη εί-

ναι  ρόδινα  και  εκφύονται  ταυτόχρονα  με  τα  φύλλα  κατά  κορύμβους.Έχουν πέ-

ντε  σέπαλα, πέντε  πέταλα  και  πέντε  στύλους, που  ενώνονται  στη  βάση  τους.Οι

χώροι  της  ωοθήκης, που  περιέχουν  τις  σπερμοβλάστες, σκληραίνουν, όταν  ο καρ-

πός  αρχίζει  να  ωριμάζει. Οι  βλαστοί  έχουν  ορφνό  ή  ορφνόφαιο  χρώμα. Ο καρ-

πός  (το  μήλο) έχει  εύγευστη  σάρκα, καλύπτεται  από  χοντρό  φλοιό  και  είναι δυ-

νατό  να  περιέχει  μέχρι  δέκα  σπέρματα. Οι  ρίζες  παρουσιάζουν  μεγάλη  διακλά-

δωση, αλλά  δεν  εισχωρούν  σε  μεγάλο  βάθος.

  Ο  αριθμός  των  ποικιλιών  της  μηλιάς  ξεπερνά  τις  δύο  χιλιάδες, προέρχονται

από  την  αυτοφυή  άγρια  μηλιά. Οι  πολυάριθμες  αυτές  ποικιλίες  κατατάσσονται 

σε  διάφορες  κατηγορίες. Ανάλογα  με  το  χρώμα  των  μήλων  οι  ποικιλίες  διακ-

ρίνονται  σε  κόκκινες, πράσινες, κίτρινες, σκωριόχροες, κέρινες κ.ά. Ανάλογα  με τη

σύσταση  και  την  υφή  του  καρπού, ταξινομούνται  σε μαλακές, τρυφερές,τραγανές,

υδαρές κ.ά. Η  κυριότερη  όμως  κατάταξη  γίνεται  ανάλογα  με  την  περίοδο  που

ωριμάζει  ο  καρπός  σε : θερινές, φθινοπωρινές  και  χειμερινές. Από  τις  θερινές  ποικιλίες  κυριότερες  είναι  η  Astracan  Bianka  και  η  Rossa  della Virginia.Από

τις  φθινοπωρινές  ποικιλίες  σπουδαιότερες  είναι  η  Belfort, η  Delicious, η Κάρλατ,

η  Golden  Delicious, τα  ‘κυδωνόμηλα’, τα  ‘φυρίκια’  κ.ά. Στις  χειμερινές  ποικιλίες 

ανήκει  η  Du  Commerce.

  Στην  περιοχή  Εορδαίας  Κοζάνης  υπάρχουν  αρκετοί  οπωρώνες  με  μήλα  κυρί-

ως  στους  Πύργους, το  Μεσόβουνο  και  το  Μηλοχώρι. 

 

  Η  μηλιά  καρποφορεί  σε  μόνιμα  και  ημιμόνιμα  καρποφόρα  όργανα, που  περιέ-

χουν  μικτούς  οφθαλμούς  από  όπου  σχηματίζονται  άνθη  και  φύλλα.Μερικές ποι-

κιλίες  καρποφορούν  περισσότερο  σε  αιχμές  και  λιγότερο  σε  λεπτοκλάδια, ενώ

το  αντίθετο  συμβαίνει  σε  άλλες. Επίσης  υπάρχουν  ποικιλίες  στις  οποίες  μικτοί

οφθαλμοί  σχηματίζονται  στα  πλάγια  των  ετήσιων  βλαστών.

  Η  μηλιά  φέρει  επάκριο  ανθοφόρο  οφθαλμό  (ακροκαρπία). Τα  καρποφόρα  όρ-

γανά  της  είναι  τα  εξής :

 

i)Ανθοφόρος  αιχμή : Είναι  βλαστός  μικρού  μήκους  (1-2 εκατοστά) που  φέρει

  επάκριο  ανθοφόρο  οφθαλμό  και  είναι  το  κύριο  καρποφόρο  όργανο  του  δεν-

  δρου.

ii)Λαμβούρδα : Είναι  το  βραχύ  όργανο  που  προκύπτει  μετά  την  καρποφορία 

  της  ανθοφόρου  αιχμής. Το  όργανο  αυτό  φέρει  την  ουλή  του  καρπού  και  μια 

  νέα  πλευρική  αιχμή.

iii)Ασκός  Είναι  το  όργανο  που  προκύπτει  από  την  διόγκωση  της  λαμβούρ-

    δας  και  είναι  παραγωγικό  για  αρκετά  χρόνια.

iv)Λεπτοκλάδιο  : Είναι  βλαστός  μήκους  10-20  εκατοστά  που  φέρει  επάκριο 

   βλαστοφόρο  ή  ανθοφόρο  οφθαλμό.

  Ο  σχηματισμός  ανθικών  καταβολών  γίνεται  στις  αρχές  του  καλοκαιριού.

  

Πλεονεκτήματα  γραμμικών  συστημάτων

 

*  Πρώιμη  είσοδος  στην  καρποφορία.

                         *  Ομοιομορφία  των  δένδρων.

                         *  Αποτελεσματικότητα  ψεκασμών.      

                         *  Ομοιόμορφη  κατανομή  ψεκαστικού  υγρού. 

                         *   Οικονομία  στους  ψεκασμούς.

                         *   Καλύτερη  ποιότητα  καρπού

                         *   Μειωμένο  κόστος  συγκομιδής  λόγω  νανισμού

                         *   Μειωμένο  κόστος  εργασιών  όπως  αραιώμα-

   τος  και  κλαδεύματος.

                         *   Σαφώς  υψηλότερες  αποδόσεις .

                         *   Μείωση  κόστους  παραγωγής.

                         *   Μεγαλύτερο  εισόδημα  για  τον παραγωγό που        

   ξεκινά  από  τον  δεύτερο  κιόλας  χρόνο.

  

Πυκνή  παλμέτα

Αποστάσεις  φύτευσης  3,5´0,5 μ.

 

  Σύστημα  φύτευσης  το  οποίο  στηρίζεται  στην  πολύ  μεγάλη  πυκνότητα δένδρων

και στη  χρήση  ρυθμιστών  ανάπτυξης  κατά  τη  βλαστική  περίοδο. Είναι  γνωστό 

και  ως  Super  Spindle  ή  Πυκνό  Κορδόνι.

 

 

 Σύστημα  V  με  διάφορες  παραλλαγές

Αποστάσεις  φύτευσης  3,5μ. ´1,25μ.

 

      Το  φυτό  παίρνεται  από  το  φυτώριο  διαμορφωμένο  με

    τέσσερις  κεντρικούς  βραχίονες  μήκους  1,8-2 μέτρα. Αυ-

    τοί  κάμπτονται  και  δένονται  σε  σχήμα  ‘V’  όπως  στη 

     φωτογραφία. Ο  κάθε  βραχίονας  στον  δεύτερο  χρόνο, λό-

     γω  της  κάμψης, γεμίζει  άνθη  και  κάθε  δένδρο  αποδίδει 

     5-8  κιλά  καρπούς.


              

Φύτευση  με  υποστυλώματα

Αποστάσεις  φύτευσης  3,5´1,25μ

 

Είναι  καινούριο  σύστημα  φύτευσης.

           

  Τα  φυτά  από  τη  στιγμή  της  φύτευσης  στον  οπωρώνα  δένονται  ξεχωριστά  το  καθένα  σε  πάσσαλο  ή  απευθείας  περνιούνται  τρία  σύρματα  και  το  δένδρο

δίχως  να  κλαδευτεί  δένεται  με  τα  σύρματα. Αυτό  γίνεται  γιατί  το  υποκείμε-

νο  είναι  νάνα  και  οι  αποδόσεις  πολύ  μεγάλες  με  αποτέλεσμα  να  χρειάζεται

ισχυρή  στήριξη. Οι  πλάγιοι  που  έχουν  εκπτυχθεί  και  διαμορφωθεί  κάμπτονται

για  την  γρήγορη  δημιουργία  ανθοφόρων  οφθαλμών. Αυτή  είναι  η  φιλοσοφία

του  συστήματος.

  Έως  και  τον  τρίτο  χρόνο  ο  παραγωγός  δεν  κλαδεύει. Μόνο  δημιουργεί αυ-

την  την  κάμψη  στους  βλαστούς  που  εκπτύσσονται. Κλαδεύει  κατά  την  τέταρ-

τη  χρονιά  τα  παλιά  καρποφόρα  όργανα  και  τους  βλαστούς  που  έχουν  ξεπε-

ράσει  το  μισό  της  διαμέτρου  του   κεντρικού  κορμού  του  δέντρου.

  Ο  έλεγχος  της  ζωηρότητας  του  δένδρου  πραγματοποιείται  χημικά  και μηχα-

νικά. Σε  κατάλληλη  χρονική  στιγμή  και  με  την  ανάλογη  δόση  ψεκάζεται  ο  οπωρώνας  με  Ethephon  και  αυτό  έχει  σαν  αποτέλεσμα  το  σταμάτημα  της ε-

τήσιας  βλάστησης  και  τη  μετατροπή  των  ακραίων  οφθαλμών  από  βλαστοφό-

ρους  σε  ανθοφόρους. Επίσης, πραγματοποιείται  κλάδεμα  ρίζας  σε  ανάλογο στα-

διο  του  φυτού.

  Ο  συνδυασμός  των  δύο  παραπάνω  μεθόδων  οδηγεί  σε  τελικό ύψος δένδρου

όχι  πάνω  από  2,8-3 μέτρα ,ομοιόμορφη  κατανομή  της  καρπόδεσης  και  σαφώς

μεγαλύτερες  αποδόσεις  λόγω  και  του  γεγονότος  ότι  υπάρχουν  φυτεμένα  πε-

ρισσότερα  δένδρα  στο  στρέμμα.

 

          

   ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ  ΚΑΙ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΣΕ  ΣΥΜΒΑΤΟ  ΟΠΩΡΩΝΑ 

 

1.      ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

 

Διαπιστώσεις:     Προσβάλλει  τις  ευαίσθητες  πράσινες  κορυφές.

 

Οδηγίες :            Άμεσος  ψεκασμός  σε  όλες  τις  ποικιλίες.

 

Φάρμακα :         Α. Προστατευτικά : Χαλκούχα  σκευάσματα  (Βορδιγάλειος πολ-

                          τός ,οξυχλωριούχος  χαλκός, οξυκινολινικός  χαλκός,Κάπταν Μπι-

                       τετρανόλ (Μπαυκόρ) , Ντίθιανον (Ντενάλ), (Ντοντίν  διάφορα

                       σκευάσματα) . Μπορεί  να  προκαλέσει  εσχάρωση  στην  ποικιλία

                       Γκόλντεν, μανκοζέμπ, διάφορα  σκευάσματα. Μπορεί  να  προκα-

                       λέσει  ερυθρίαση  στην  ποικιλία  Γκόλντεν, Θειράμ,διάφορα σκευ-

                       άσματα  κ.ά.

 

                       Β. Διασυστημικά : Μπενομίλ  διάφ. σκ., Καρπενταζίμ   διάφ. σκ.,

                       Θειοφανέιτ – μεθύλ  διάφ. σκ., Φεναριμόλ (Ριμιντίν), Τριφορίν

                       Σαπρόλ, φυτοτοξικό  στην  Γκόλντεν, Μικλομπουτανίλ (Συστέιν),

                       Συπροκοναζόλ (Άτεμι), Φλουζιλαζόλ (Παντς).

 

                       Γ. Μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  και  μίγμα  προστατευτικού  και

                          διασυστημικού  μυκητοκτόνου. Συνιστάται  να  χρησιμοποιούνται

                          κυρίως  τα  χαλκούχα  στους  πρώτους  ψεκασμούς (πριν  την  αν-

                       θιση) για  το  Φουζικλάδιο.

 

Συστάσεις :        1. Καλλιεργητικά  μέτρα. Συγκέντρωση  και  κάψιμο  ή παράχωμα

                          των  φύλλων  των  δένδρων, μόλις  ολοκληρωθεί  η  πτώση  τους,

                       καθώς  και  αφαίρεση  με  το  κλάδεμα  και  κάψιμο των προσβεβ-

                       λημένων  από  το  προηγούμενο  έτος  βλαστών.

 

2.     ΑΝΘΟΝΟΜΟΣ

 

Διαπιστώσεις :    Το  έντομο  γεννά  τα  αυγά  του  μέσα  στα  κλειστά  άνθη  και η

                           προνύμφη  τρώει  τους  στήμονες  και  τον  ύπερο  του άνθους.Το

                        άνθος  δεν  ανοίγει, ξεραίνεται  και  παίρνει  χρώμα  καστανό.

 

Οδηγίες :            Σε  οπωρώνες  που  παρατηρούνται  σοβαρές  προσβολές  να  γί-

                           νεται  ψεκασμός.

 

Φάρμακα :         Διαζινόν, Ενδοσουλφάν, Άζινφος, διάφορα  σκευάσματα

ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ  ΚΑΙ  ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΟΠΩΡΩΝΩΝ

 

  Ποιος  δε  θα ‘θελε  ένα  νόστιμο  ‘βιολογικό’  μήλο! Ιδίως  αν  τυχαίνει  να ‘χει

την  πληροφόρηση  ότι  σε  ένα  συμβατικό  οπωρώνα  γίνονται  είκοσι έως  τριάν-

τα  πέντε  ψεκασμοί  για  να  ‘βγει’  η  καλλιέργεια, πολλοί  μάλιστα  από  αυτούς

με  ισχυρά  δηλητήρια. Όπως  και  να ‘χει ,τα  μηλλοειδή  παραμένουν  πάντα μια

καλλιέργεια  που  απαιτεί  αρκετή  φροντίδα  διαχείρισης  τόσο  στο  συμβατικό  ό-

σο  και  στον  βιολογικό  τρόπο  καλλιέργειας. Η  διαφορά  έγκειται  στο  ότι  η

φροντίδα  αυτή  έχει  να  κάνει  πιο  πολύ  με  τη  δημιουργία  σωστών  βάσεων  παρά  με  την  καταστολή  συμπτωμάτων. Στηρίζεται  πιο  πολύ  στην  παρατήρηση

και  λιγότερο  στην  επέμβαση. Αποβλέπει  σε  μία  μείωση  των  προβλημάτων με

τον  χρόνο  παρά  στην  αύξησή  τους.

 

Ειδικά  Προβλήματα

 

   Φουζικλάδιο   Αποτελεί  την  σοβαρότερη  ίσως  ασθένεια. Προληπτικά  συ-

      νιστάται  να  γίνει  κοπή  και  κάψιμο  προσβεβλημένων  φύλλων, κλαδιών

      κ.λ.π. Για  άμεση  αντιμετώπιση  συνιστάται ,πριν  την  άνθιση, στα  στάδια της

      πράσινης  και  ρόδινης  κορυφής, από  ένας  ψεκασμός  με  χαλκούχα. Μπορεί

      να  γίνει  και  τρίτος  μετά  την  πτώση  των  πετάλων. Γενικά  η  συχνότητα

     των  ψεκασμών  διαφέρει  ανάλογα  με  τις  συνθήκες  βροχόπτωσης – υγρασί-

      ας. Για  συστηματικούς  δενδρώνες  έχει  ενδιαφέρον  η  πρόβλεψη  της  προσ-

      βολής, για  τη  μείωση  στο  ελάχιστο  των  επεμβάσεων  με  χαλκό, που  ας 

      σημειωθεί  ότι  δεν  αποικοδομείται  στο  οικοσύστημα. Ο  χαλκός  μπορεί  να           

      αντικαθίσταται  με  μείγμα  θειαφιού  ασβέστη – μπετονίτη(1:1:1), που  έχει 

      γενική  μυκητοκτόνο  και  ακαρεοκτόνο  δράση ( στοιχεία  από  τον  βιοκαλλι-

      εργητή  Φ. Φουντή ).

                            * Ωίδιο    Επεμβάσεις  με  βρέξιμο  θείο  στο  πρώτο  άνοιγμα  ματιών, στην

  ολοκληρωτική  πτώση  των  πετάλων  και  δεκαπέντε  μέρες  αργότερα  είναι

  αρκετές  για  την  αντιμετώπισή  του. Και  για  το  θειάφι  ζητούνται  ηπιότερα

  υποκατάστατα, όπως  μείγματά  του  με  πολυκόμπι / τσουκνίδα  και  άλλα βό-

  τανα  που  έχουν  εφαρμογή  σε  μάλλον  όμως  μικρά  δενδροκομεία, λόγω

  κόστους  αλλά  και  δυσκολίας  εύρεσης  αυτών  των  φυτών.

                             Μονίλια    Ο  μύκητας  διαχειμάζει  στους  μουμιοποιημένους  καρπούς  και

  σε  άλλα  όργανα. Έτσι  και  εδώ  σημαντική  είναι  η  εξάλειψη  των  πηγών 

  διάδοσης  και  αναμόλυνσης. Συνιστώνται  επιμελημένα  κλαδέματα  εξυγίαν-

  σης  και  καταστροφή  με  φωτιά  του  υλικού  που  αφαιρείται. Οι  ψεκασμοί 

  που  γίνονται  πριν  και  μετά  την  άνθιση  με  χαλκούχα  για  το  φουζικλάδιο         

 

3.     ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

 

Διαπιστώσεις :    Στο  δίκτυο  παγίδευσης  συνεχίζονται  οι  συλλήψεις  της καρπό-

                           καψας.

 

Συστάσεις :         Επαναληπτικός  ψεκασμός  με  φυτοπροστατευτικά  προϊόντα μικ-

                           ρης  υπολειμματικής  διάρκειας, ανάλογα  με  την  εποχή  συγκο-

                        μιδής  όπως :

1)    Σκευάσματα  ιών (Μάντεξ, Καρποβιρουζίν) τρεις  μέρες  πριν

                        τη  συγκομιδή.

2)    Φλουβαλινέιτ ( Μαβρίκ ) εφτά  μέρες  πριν  τη  συγκομιδή.

3)    Παραθείο  μεθυλ  σε  μικροκάψουλες  (Πενκάπ Μ, Παρα-

                        σούτ) δεκατέσσερις  μέρες  πριν  τη  συγκομιδή.

4)    Φενιτροθείο  με  μικροκάψουλες ( ΙΡΜ ) δεκατέσσερις  με-

ρες  πριν  τη  συγκομιδή.

5)    Χλωρπυριφός – μεθυλ (Ρελντάν) είκοσι  μέρες  πριν  τη συγ-

                        κομιδή.

6)    Μεθομύλ (διάφορα  σκευάσματα) είκοσι  μέρες  πριν  τη συγ-

κομιδή.

7)    Μεθινταθείο (διάφορα  σκευάσματα). 

 

4.     ΨΥΛΛΑ

 

Διαπιστώσεις :    Ύπαρξη  νυφών  αρχικών  και  τελευταίων  σταδίων.

 

Οδηγίες :            Συνίσταται  ψεκασμός  που  συμπίπτει  περίπου  χρονικά  με  την

                           πτώση  των  πετάλων  της  ποικιλίας  ‘Κρυστάλλι’.

 

Φάρμακα :          Φενοξυκάρπ (Ινσεγκάρ), Αβαμεκτίνη (Αγκριμέκ) .

 

 

5.     ΑΙΜΑΤΟΨΕΙΡΑ

 

Οδηγίες :             Συνίσταται  ψεκασμός  σε  οπορώνες  που  παρατηρούνται  προσ-

                            βολές (κυρίως  σε  παλιές  φυτείες). Απαιτείται  καλή  διαβροχή

                         και  της  κόμης  και  κυρίως  των  βλαστών  και  της  βάσης του

                         κορμού.

 

Φάρμακα :          Ενδοσουλφάν, Μεθομύλ ,Ελαιοπαραθείο.

                            

ΚΛΑΔΕΜΑ  ΜΗΛΙΑΣ

 

  Σε  κατάλληλες  χρονικές  περιόδους  γίνονται  διάφορα  κλαδέματα, με  σκοπό τη

διαμόρφωση  της  κόμης  σε  διάφορα  σχήματα(κυπελλοπυραμίδα, ελεύθερο κύπελ-

λο  ή  παλμέτα) ή  την  αύξηση  της  καρποφορίας.

  Όταν  σταματήσουμε  το  κλάδεμα  στη  μηλιά  το  σχήμα  της  γίνεται  συγκεχυ-

μένο, οι  κύριοι  βραχίονες  εμπλέκονται  και  το  φύλλωμα  γίνεται  πυκνό  περιπ-

λέκοντας  την  όλη  διαχείριση  του  οπωρώνα. Ισχυροί  ψεκασμοί  με  φυτοφάρμα-

κα  γίνονται  αναποτελεσματικοί. Καθώς  το  δέντρο  μεγαλώνει  τα  κλαδιά  γίνον-

ται  μακριά  και  μπλέκονται  με  τα  κλαδιά  των  γειτονικών  δέντρων. Το  ηλιακό

φως  παύει  να  διεισδύει  στη  φυλλωσιά  των  χαμηλότερων  κλαδιών  με  αποτέ-

λεσμα  αυτά  να  εξασθενίζουν. Ο  αερισμός  είναι  φτωχός  και  ενθαρρύνει  τις 

προσβολές  από  αρρώστιες  και  εχθρούς. Κλαδιά  που  ξεραίνονται  καθώς  και  νέκρα  αφθονούν. Καρποί  σχηματίζονται  μόνο  στην  επιφάνεια  του  δέντρου. Εί-

ναι  πολύ  πιθανό  ότι  οι  παραγωγοί  έχοντας  παρατηρήσει  αυτά  να  συμβαίνουν

στον  οπωρώνα  έφτασαν  να  θεωρούν  το  κλάδεμα  απόλυτα  αναγκαίο.

  Ένα  άλλο  κίνητρο  για  κλάδεμα  έχει  να  κάνει  με  τη  σχέση  ανάμεσα  στην  ανάπτυξη  του  δέντρου  και  την  καρποφορία. Όταν  η  ανάπτυξη  του δέντρου εί-

ναι  πολύ  μεγάλη, το  δέντρο  δεν  φέρνει  πολύ  καρπό, από  την  άλλη  μεριά, ό-

ταν  δέντρο  φέρνει  πολύ  καρπό  η  ανάπτυξη  μειώνεται. Σε  χρονιές  που αναμέ-

νεται  μικρή  παραγωγή  κλαδεύει  κανείς  για  να  αυξήσει  την καρπόθεση  και την

παραγωγή  φρούτων  υψηλής  ποιότητας, αλλά  σε  χρονιές  που  το  δέντρο  δείχ-

νει  ότι  θα  φορτωθεί  πολύ  τότε  πρέπει  να  κλαδευτεί  για  να  αυξηθεί  η  ζωη-

ρότητά  του  και  να  αναπτυχθεί.

 

6.     ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ (Σαν-Ζοζέ, Παρλατόρια)

 

Διαπιστώσεις :   Εμφάνιση  κινητών  μορφών

.

Συστάσεις :        Σε  οπωρώνες  που  παρατηρείται  προσβολή συνιστώνται χειμερι-

                          νά  κλαδέματα (αφαίρεση  και  στη  συνέχεια  κάψιμο  των  προσ-

                       βεβλημένων  μερών  του  δένδρου).

                       Επιπροσθέτως  θεωρείται  αναγκαίος  για την  καταπολέμηση των

                       κοκκοειδών, ένας  χειμερινός  ψεκασμός  με  την  μείωση  των δι-

                       αχειμαζουσών  μορφών  με  χειμερινά  έλαια  ή ελαιο-οργανοφωσ-

                       φορικά  σκευάσματα.

 

                7.  ΣΕΖΙΑ

 

Συστάσεις :        Την  περίοδο  που  το  έντομο  βρίσκεται  στο  στάδιο της προνύμ-

                          φης, ο  καρπός  έχει  συγκομισθεί, το  φύλλωμα  πέφτει  και  δεν

                       υπάρχουν  μεγάλοι  αριθμοί  ωφελίμων  ειδών (αρπακτικών  και

                       παρασιτοειδών), συνίσταται  επέμβαση (με  κάψιμο  ή  επάλλειψη)

                       στον  κορμό  και  στη  βάση  των  βραχιόνων  των  δένδρων όπου

                       κυρίως  εντοπίζονται  οι  προσβολές  με :

                       Μηχανέλαια, για  δένδρα  ηλικίας  άνω  των  τεσσάρων  ετών

                       ή  Παραθείο  0,15%  συν  θερινό  πολτό  3,25%

                       ή  Μεθαμιντοφώς  0,30%

                       ή  Ντιχλορβώς  0,25%

Σημείωση :        Η  αποτελεσματικότητα  των  ελαίων  δεν  επηρεάζεται  από  τις

                       χαμηλές  θερμοκρασίες.

 

7.     ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ  ΚΑΨΙΜΟ

 

Συστάσεις :        1) Στη  διάρκεια  της  φυλλόπτωσης  ψεκασμός  με  βαρδιγάλειο

                          πολτό  ή  άλλα  χαλκούχα  σκευάσματα.

                       2) Κατά  τη  διάρκεια  του  χειμώνα  αφαίρεση  και  κάψιμο  όλων

                       των  προσβεβλημένων  ή  υπόπτων  τμημάτων  των  δένδρων.

 

8.      ΟΠΛΟΚΑΜΠΗ

 

9.     ΜΕΛΙΓΚΡΑ

 

10.   ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΟ

 

11.    ΑΦΙΔΑ   κ.ά.

 

ΤΡΟΠΟΣ  ΦΥΣΙΚΗΣ  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

  Υπάρχουν  διάφορες  τακτικές  οι  οποίες  αφορούν  την  ενυδάτωση  του  εδάφους

και  των  δένδρων, τρόπους  αντικατάστασης  των  βιομηχανικών  λιπασμάτων  κα-

θώς  και  τους  εμβολιασμούς  των  δένδρων  και  τη  χρησιμότητά  τους. Επίσης  γί-

νονται  αναφορές  και  στους  εχθρούς  των  δένδρων  και  των  ασθενειών  τους.

  Στον  οπωρώνα  φυτεύονται  κοντά  στις  ρίζες  των  δένδρων  κηπευτικά  τα οποί-

α  θα  εμπλουτίζουν  το  έδαφος  με  άζωτο. Αν  το  έδαφος  έχει  μέσα  ρίζες  από  προηγούμενα  δένδρα  που  ήταν  φυτεμένα  δεν  πρέπει  να  απομακρυνθούν  γιατί 

το  μόνο  που  κάνουμε  είναι  να  ζημιώνουμε  το  έδαφος. Ο  εμβολιασμός(κέντρισ-

μα)  είναι  βλαβερός  για  τα  δένδρα  γιατί  γίνονται  δένδρα  νάνοι  και  χρειάζονται

περισσότερα  λιπάσματα. Για  να  εγκαταστήσουμε  ένα  φυσικό  οπωρώνα πρέπει να

σκάψουμε  μεγάλους  λάκκους  εδώ  κι  εκεί  ανάμεσα  στα  κούτσουρα  των  κομμέ-

νων  δένδρων  και  να  φυτέψουμε  ακλάδευτα  δεντριά  και  σπόρους  φρούτων αφή-

νοντάς  τα  χωρίς  φροντίδα. Το  έδαφος  πρέπει  να  μεταβληθεί  από  μια  μικρή

ανόργανη  ύλη  σε  οργανικό  ζωντανό  υλικό  με  καλλιέργεια  του  εδάφους  με τρι-

φύλλι  τύπος  Λατίνο  και  φυτά  όπως  ακακία  και  μηδική. Το  τριφύλλι  δεν  κα-

ταπνίγει  την  υπόλοιπη  βλάστηση. Επίσης  η  χορήγηση  φυσικών  λιπασμάτων ά-

χυρου, κριθαριού  είναι  ευεργετική  για  τα  δένδρα.

  Μπορούμε  να  ρίξουμε  μεγάλες  ποσότητες  ακατέργαστης  οργανικής  ουσίας και

οργανικού  λιπάσματος  στο  χωράφι. Τα  οπωροφόρα  τα  οποία  μεγαλώνουν  σε

τεχνητά  προετοιμασμένο  έδαφος  με  τεχνητά  λιπάσματα  είναι  αναπόφευκτα  α-

δύνατα  και  γίνονται  είτε  Νανά  είτε  ψιλόλιγνα  και  ανίκανα  να  ζήσουν  τη  φυ-

σική  διάρκεια  της  ζωής  τους. Αν  το  έδαφος  είναι  όξινο  εφαρμόζουμε  ασβέστη

ή  παίρνουμε  μέτρα  για  να  αποτρέψουμε  την  υπερβολική  πρόσληψη  μαγγανίου

ή  μία  έλλειψη  σε  φωσφόρο  ή  μαγνήσιο. Αν  ο  αερισμός του  εδάφους είναι φτω-

χός, η  ανάπτυξη  του  ριζικού  συστήματος  είναι  μικρή  και  αν  υπάρχει  ανεπαρ-

κής  ποσότητα  ψευδαργύρου  παίρνονται  διορθωτικά  μέτρα  όπως η προσθήκη ψευ-

δάργυρου. Αλλά  αν  αντίθετα  το  έδαφος  γίνεται  αλκαλικό  αυτό  έχει  συνέπεια

να  δημιουργηθεί  έλλειψη  ψευδάργυρου  και  μαγγανίου. Έτσι  ακόμα  και  η  διόρ-

θωση  της  εδαφικής  οξύτητας  δεν  είναι  εύκολη  υπόθεση. Στη  φύση  τα  δένδρα  δέχονται  συνεχώς  επιθέσεις  και  προσβάλλονται  από  έντομα  και  ασθένειες, αλλά

η  πλατιά  αποδεκτή  άποψη  είναι  ότι  αν  δεν  ραντίσει  τα  δέντρα  του  ο  παρα-

γωγός  αυτά  θα  υποκύψουν  και  θα  πεθάνουν  από  τις  ασθένειες.

  Υπάρχουν  πολλοί  εχθροί  των  οπωροφόρων  όπως  άκαρδα  ή  ησερια  ή αφειδές

διάφορα  ξυλοφάγο, σκαθάρια  των  αμπελιών  και  άλλα  έντομα  όπως  καλεμβολα

και  σκωληκοειδείς  προνύμφες  κολεόπτερων  που  τρέφονται  από  τους  καρπούς.    

* Τετράνυχος   Αντιμετωπίζεται  με  τοπική  εφαρμογή  διαλύματος παραφινέ-

   λαιου. Κατά  περίπτωση  μπορεί  να  γίνει  και  προσθήκη  ωφέλιμων (Typh-

   lodromus  pyri) .

                             * Καρπόκαψα   Από  τα  δυσκολότερα  εντομολογικά  προβλήματα  και  στη

                                 συμβατική  οπωροκαλλιέργεια ,όπου  απαιτεί  ‘μπαράζ’ ψεκασμών  από  τον

   Ιούνιο  ως  τον  Σεπτέμβριο. Η  μπακτοσπεϊνη  ( Bacillus  thuringiensis ),που

   αποτελούσε  το  κύριο  μέσο  αντιμετώπισης  στη  βιοκαλλιέργεια  παλιότερα,

   έχει  να  δείξει  περιορισμένη  μόνο  αποτελεσματικότητα. Η  αιτία  έχει  να   

   κάνει  κυρίως  με  την  αντικειμενική  δυσκολία  προσδιορισμού  της  κατάλη-

   ξης  χρονικής  στιγμής  του  ψεκασμού, καθώς  είναι  δύσκολο  να  διακριθούν

   οι  ‘κορυφές’  στην  καμπύλη  πτήσης  της  καρπόκαψας, αφού  οι  γενιές  της

   αλληλοκαλύπτονται. Η  λύση  των  γενικών  βιολογικών  εντομοκτόνων (πύ-

   ρεθρο, ροτενόνη ) δεν  είναι  κατάλληλη  γιατί  είναι  αρκετά  ισχυρή  και  για

   τα  ωφέλιμα. Ιστορικά  είναι  ενδιαφέρουσα  η  αντιμετώπιση  με  έναν  εντο-

   μοπαθογόνο  νηματώδη, τον  Neoaplectonea  carpocapsae.Σήμερα  πάντως  υ-

   πάρχουν  στη  διάθεση  του  βιοκαλλιεργητή  εκλεκτικά  και  αποτελεσματικά

   σκευάσματα  με  βάση  εντομοπαθογόνους  ιούς  τύπου  Baculovirus ( π.χ.Ma-

   dex , Carpovirusine). Προληπτικά  μέτρα  που  μπορεί να συμπληρώσουν  μια

   ‘στρατηγική’ αντιμετώπισης  είναι  η  περιποίηση  του  κορμού (πλύσιμο,άλειμ-

   μα), χειμερινός  πολτός  με  παραφινέλαιο  και  σαπούνι, αλλά  και  χάρτινη 

   κολλητική  δακτύλιοι  γύρω  από  τον  κορμό, όπου  έχει  την  τάση  να κατά-

   φεύγει  το  έντομο. Αυτοί  οι  δακτύλιοι (από  χαρτί  ‘ondule’) μαζεύονται και

   μαζί  με  τις  προνύμφες  καταστρέφονται  με  φωτιά  ή  νερό.

                             * Μελίγκρες

      

 

ΛΙΠΑΝΣΗ  ΣΤΟΝ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ  ΟΠΩΡΩΝΑ

 

 

  Οι  ανάγκες  σε  λίπανση  μπορούν  να  ικανοποιηθούν  με  προσθήκη  υλικών, ό-

πως  κομπόστ, κοπριές  ή  άλλα  οργανικά  υλικά  που  θα  είναι  διαθέσιμα  στην  περιοχή. Η  κοπριά  βοοειδών, σε  χαμηλής  γονιμότητας  εδάφη, μπαίνει  σε  δό-

σεις  αρχικά  2-3 τόνους/στρέμμα, που  στη  συνέχεια  μπορούν  να  μειώνονται

στο  μισό  αλλά  και  να  αντικαθίστανται  από  ειδικές  διορθωτικές  παρεμβάσεις.

  Γενικά  οι  κλιματικές  συνθήκες  όπου  ευδοκιμούν  κυρίως  οι  περισσότερες από

τις  καλλιέργειες  αυτές  χαρακτηρίζονται  από αρκετές  βροχοπτώσεις,γεγονός που

δίνει  την  ευκαιρία  για  τη  χρήση  φυτών  χλωρής  λίπανσης, τόσο  για  την  αζω-

τούχο  φρέψη  όσο  και  για  τη  δημιουργία  ενός γόνιμου ισορροπημένου εδάφους.

Ενδιαφέρον  παρουσιάζει  και  η  δημιουργία  χορτοτάπητα  για  μόνιμη  κάλυψη  του  εδάφους. Τέλος, γύρω  από  τους  κορμούς  των  δένδρων  μπορεί  να  γίνει η

χρήση  εδαφοκάλυψης  με  υλικά, όπως  άχυρο, πριονίδι, κομμάτια  από  φλοιούς  των  δένδρων  κ.λ.π. Σε  περίπτωση  διαπιστωμένης  έλλειψης, παρά  την οργανική

λίπανση, μπορεί  να  γίνει  προσθήκη  μακροστοιχείων (Ρ,Κ) σε  επιτρεπτές μορφές

αλλά  και  ιχνοστοιχείων, π.χ. χρήση  χλωριούχου  ασβεστίου  για  διαφυλλικό ψε-

κασμό  για  τη  θεραπεία  του  πικρίσματος  των  μήλων.

 

 

Περιποίηση  του  κορμού

 

  Η  περιποίηση  του  κορμού έχει  ως  στόχο  την  πρόληψη  ή  και  αντιμετώπιση

διαφόρων  ‘δυνάμει’  απειλών  για  τα  δένδρα. Συνίσταται ξύσιμο με συρματόβουρ-

τσα  (αφαίρεση  λειχήνων κ.λ.π.) και  άλειμμα  με  μείγμα  από  αργιλόχωμα,κοπρι-

ά  αγελάδας (γνωστές  οι  αντισηπτικές  της  ιδιότητες) και  ασβέστη  ή  στάχτη  διαλύμένη  σε  νερό.

 

ΥΠΟΛΕΊΜΜΑΤΑ  ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ  ΣΤΑ  ΓΕΩΡΓΙΚΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 

  Ο  μύθος  της  υγιεινής  διατροφής  με  φρούτα  καταρρίπτεται. Η  αιτία του κα-

κού  δεν  είναι  άλλη  από  τα  φυτοφάρμακα  που  χρησιμοποιούνται  στις  καλλι-

έργειες  και  είναι  υπεύθυνα  για  δεκάδες  σοβαρές  παθήσεις (εγκεφαλικές  ανω-

μαλίες, ορμονικές  διαταραχές, καρκινογενέσεις  κ.λ.π.). Το  πρόβλημα  έγκειται

στις  ορμόνες  ανάπτυξης. Η  μη  τήρηση  των  προδιαγραφών  των  φυτοφαρμά-

κων  από  πλευράς  παραγωγών, είναι  η  αιτία  «δηλητηρίασης» του  καταναλωτι-

κού  κοινού.

  «Το  90%  περίπου  των  παραγωγών, αγνοεί  παντελώς  τόσο  τις  οδηγίες χρή-

σης  όσο  και  τις  συμβουλές  των  γεωπόνων. Έτσι, αντί  να  εξαντλούν  το  ασ-

φαλές  χρονικό  περιθώριο (συνήθως  15  ημέρες) από  την  ημέρα  του  ραντίσ-

ματος  μέχρι  τη  διάθεση  του  προϊόντος  στην  αγορά, αυτοί  από  την  επόμενη

κιόλας  ημέρα  τα  διοχετεύουν  προς  κατανάλωση.»

 

Οι  χρήστες  γεωργικών  φαρμάκων  θα  πρέπει  να  έχουν  υπόψην  τους  τα εξής:

1)    ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ  η  χρήση  μη  εγκεκριμένων  σκευασμάτων.Ένα σκεύασ-

μα  θεωρείται  εγκεκριμένο  για  μία  καλλιέργεια  όταν  η  καλλιέργεια  αναγράφε-

ται  στην  ετικέτα  του.

2)Τα  διαστήματα  μεταξύ  τελευταίας  επέμβασης  και  συγκομιδής  να  τηρούν-

ται  σχολαστικά.

                         3) Να  εφαρμόζονται  ακριβώς  οι  δόσεις  που  συνιστά  η  ετικέτα. Όλες  οι  δό-

σεις  να  ζυγίζονται.

4) Η  ποσότητα  του  ψεκαστικού  υγρού  ή  της  σκόνης  επίπασης  ανά  στρέμμα

να  είναι  κανονική. Να  μη  γίνονται  ψεκασμοί  μέχρι  απορροής. Το  ψεκαστικό

διάλυμα  να  αναδεύεται  συνεχώς.

5) Να  αποφεύγονται  οι  αναμείξεις  πολλών  φαρμάκων  ή  φαρμάκων  με λιπάσ-

ματα  και  διάφορες  φυτορυθμιστικές  ουσίες.

6) Τα  μηχανήματα (τουρμπίνες, ψεκαστικά, θειοφιστήρια) να  είναι  ρυθμισμένα

ώστε  να  εξασφαλίζεται, η  ομοιόμορφη  κατανομή  του  φαρμάκου  και  η  διασπο-

ρά  του  μέσα  στα  όρια  του  αγροτεμαχίου.

7) Στα  σκονίσματα  να  χρησιμοποιούνται  οι  ειδικές  σκόνες  επίπασης (αραιές).

8)     Να  προτιμούνται  σκευάσματα  χαμηλής  τοξικότητας  και  φιλικά  προς  το

περιβάλλον.

9)     Ο  αριθμός  των  επεμβάσεων  να  είναι  ο  απολύτως  αναγκαίος. Οι  καταπο-

λεμήσεις  να  γίνονται  στην  ώρα  τους  και  μόνο  όταν  υπάρχει  ανάγκη.

10)                 Είναι  χρήσιμο  να  καταγράφονται  οι  επεμβάσεις  που  γίνονται (ημερομηνία,

στόχος, φάρμακα, δόσεις, ποσότητα/στρέμμα), και  γενικά  να  τηρείται  ημερολό-

γιο  εργασιών.

 

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΣΤΟΥΣ  ΟΠΩΡΩΝΕΣ

ΚΑΙ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΣΤΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

 

  Η  γεωργία  τα  τελευταία  χρόνια  συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη χρη-

σιμοποιεί  διάφορες  σύγχρονες  μεθόδους  και  μέσα  με  λιπάσματα  και  φυτοφάρ-

μακα, για  τα  οποία  εκφράζονται  φόβοι, όχι  αδικαιολόγητα, για  τις  επιπτώσεις  τους  στην  ανθρώπινη  υγεία  και  τις  άμεσες  μακροχρόνιες  δυσμενείς επιδράσεις

στο  οικοσύστημα.

  Τα  χημικά  λιπάσματα  καταναλώνονται  παγκοσμίως  σε  ανυπολόγιστες  ποσό-

τητες  ενώ  στη  χώρα  μας  η  κατανάλωσή  τους  σε  ετήσια  βάση  ξεπερνά  τους

2.000.000  τόνους. Όπως  είναι  γνωστό  τα  χημικά  λιπάσματα  περιέχουν  τρία  βασικά  θρεπτικά  στοιχεία  : άζωτο, φώσφορο  και  κάλιο. Είναι  πολύ καλά γνωσ-

το  σήμερα  ότι  η  χρήση  των  λιπασμάτων  και  κυρίως  η  αλόγιστη  χρήση  έχει

σοβαρές  παρενέργειες  στο  περιβάλλον. Αν  αναφερθούμε  για  παράδειγμα  στο

άζωτο, το  περισσότερο  χρησιμοποιούμενο  λιπαντικό  στοιχείο, θα  πρέπει  να  ε-

πισημάνουμε  ότι  ένα  σημαντικό  του  μέρος  διαφεύγει  στην  ατμόσφαιρα  με τη

μορφή  διαφόρων  ενώσεων  μεταξύ  των  οποίων  και  το  υποοξείδιο  του αζώτου

για  το  οποίο  είναι  απόλυτα  εξακριβωμένο  ότι  συμβάλλει  σημαντικά  στην  κα-

ταστροφή  του  όζοντος.

  Ακόμη  είναι  εξακριβωμένο  ότι  το  άζωτο  και  τα  άλλα  λιπαντικά  στοιχεία

καθώς  ξεπλένονται  με  τις  βροχές  αλλά  και  τις  αρδεύσεις  εμπλουτίζουν  τα 

υπόγεια  και  τα  επιφανειακά  νερά, όπου  προκαλούν  το  φαινόμενο  του  ευτρο-

φισμού. Με  άλλα  λόγια  συμβάλλουν  στην  παραγωγή  μεγάλων  ποσοτήτων φυ-

τοπλαγκτού  λόγω  της  υπερβολικής  δραστηριότητας  και  του  πολλαπλασιασμού  της  υπερνολικής  δραστηριότητας  και  του  πολλαπλασιασμού  της  μικροχλωρί-

δας  του  υδατίνου  περιβάλλοντος. Η  φυτική  αυτή  μάζα  γρήγορα  αρχίζει  να

σαπίζει  με  την  δραστηριότητα  ορισμένων  μικροοργανισμών  οι  οποίοι  όμως 

καταναλώνουν  τεράστιες  ποσότητες  οξυγόνου. Σύντομα  παρατηρείται  έλλειψη

οξυγόνου  στο  υδάτινο  περιβάλλον  και  έτσι  η  σήψη  συνεχίζεται  αναερόβια 

με  επακόλουθο  την  παραγωγή  τοξικών  αερίων. Η  έλλειψη  οξυγόνου  σε συν-

δυασμό  με  την  ύπαρξη  τοξικών  αερίων  διαμορφώνει  ένα  νέο περιβάλλον συ-

νήθως  αφιλόξενο  για  κάθε  μορφή  ζωής. Έτσι  οι  προϋπάρχοντες  ζωικοί ορ-

γανισμοί  θανατώνονται, ή  αν  έχουν  τη  δυνατότητα  εγκαταλείπουν  το  υδάτινο

περιβάλλον. Αυτός  είναι  κυρίως  ο  λόγος  που  πολλές  λίμνες  που  άλλοτε α-

ποτελούσαν  σπουδαία  πηγή  τροφής  για  τον  άνθρωπο  σήμερα  είναι  «νεκρές

λίμνες».

 

Τα  φυτοφάρμακα

 

  Σήμερα  ούτε  η  επιστήμη  ούτε  και  οι  ίδιες  οι  βιομηχανίες  παραγωγής φυτο-

φαρμάκων  δεν  αμφισβητούν  τις  αρνητικές  επιπτώσεις  τους  στο  οικοσύστημα.

Παρ’ όλα  αυτά  η  αλόγιστη  χρήση  έχει  γίνει  πλέον  καθημερινή  πράξη.

  Η  χρήση  των  φυτοφαρμάκων  στην  γεωργία  είναι  υπόθεση  των  πενήντα πε-

ρίπου  τελευταίων  ετών. Η  ανακάλυψη  των  εντομοκτόνων  και  η  σύνθεση  του

παραθείου  στα  εργαστήρια  της  Bayer  χάραξαν  το  δρόμο  για  μια  νέα  εποχή

στη  σύγχρονη  γεωργία. Η  συμβολή  των  πρώτων  αυτών  φυτοφαρμάκων  στην

αποτελεσματική  προστασία  της  φυτικής  παραγωγής  γεννά  βάσιμες  ελπίδες για

την  οριστική  λύση  του  επισιτιστικού  προβλήματος  της  ανθρωπότητας. Παράλ-

ληλα  η  τεράστια  προσφορά  τους  στον  ευαίσθητο  τομέα  της  προστασίας  της

δημόσιας  υγείας  με  την  καταπολέμηση  ενοχλητικών  εντόμων  και  εντόμων φο-

ρέων  διάφορων  ασθενειών  του  ανθρώπου (π.χ. ελονοσία) ανοίγει  νέους  ορίζον-

τες  προς  την  κατεύθυνση  της  βελτίωσης  της  ποιότητας  της ανθρώπινης ζωής.

Μπροστά  σε  μια  τέτοια  κατάσταση  η  ανθρωπότητα  τυφλώνεται. Αντιμετωπί-

ζει  τα  φυτοφάρμακα  μόνον  από  τη  θετική  τους  πλευρά. Οι  βιομηχανίες αντα-

γωνίζονται  μεταξύ  τους  για  την  παραγωγή  νέων  ουσιών  με  την  όσο  γίνεται  μεγαλύτερη  διάρκεια  δράσης  και  την  κατά  το  δυνατόν  ισχυρότερη  τοξικότητα.

Κανένας  λόγος  για  τυχόν  δυσμενείς  επιπτώσεις  στην  ανθρώπινη  υγεία  και το

οικοσύστημα. Μόνον  στις  αρχές  της  δεκαετίας  του  1950  διατυπώνονται  οι

πρώτες  ανησυχίες  μέσα  από  το  βιβλίο  της  Αμερικανίδας  συγγραφέως Rakel

Karson  «Η  σιωπηλή  άνοιξη» όπου  αποδεικνύεται  με  επιχειρηματολογία η δρασ-

τική  μείωση  του  πληθυσμού  των  πουλιών  σε απέραντες  περιοχές των Η.Π.Α

όπου  έγιναν  εκτεταμένες  εφαρμογές  του  DDT.

  Η  περίοδος  που  ακολουθεί  χαρακτηρίζεται  από  την  ανακάλυψη  σειράς οδυ-

νηρών  ιδιοτήτων  των  φυτοφαρμάκων  με  άμεσες  επιπτώσεις  στον  άνθρωπο

και  το  οικοσύστημα. Πολύ  γρήγορα  τα  πρώτα  φυτοφάρμακα  αποσύρονται από

την  κυκλοφορία  στις  προηγμένες  χώρες. Δυστυχώς  στις  τριτοκοσμικές  χώρες

εξακολουθούν  να  κυκλοφορούν  για  μεγάλο  χρονικό  διάστημα  και  μόνον  όταν

διαπιστώνεται  ότι  τα  πιο  πολλά  από  τα  κυκλοφορούντα  φυτοφάρμακα  δεν α-

ναγνωρίζουν  λαούς  και  σημαίες  αλλά  μέσα  από  την  τροφική  αλυσίδα περνούν

σε  οργανισμούς  και  περιοχές  όπου  ουδέποτε  χρησιμοποιήθηκαν, τότε  μόνο α-

ποσύρονται.

  Οι  κίνδυνοι  που  εγκυμονούν  για  τον  άνθρωπο  και  το  οικοσύστημα  έχουν σχέση  με  την  οξεία  και  την  χρόνια  τοξικότητα  των  ουσιών  αυτών.

  Η  οξεία  τοξικότητα  είναι  υπεύθυνη  για  μια  σειρά  ατυχημάτων  που  συμβαί-

νουν  στην  καθημερινή  μας  ζωή. Τα  στοιχεία  που  υπάρχουν  δείχνουν ότι 1500

περίπου  περιστατικά  δηλητηριάσεων  από  φυτοφαρμακευτικές  ουσίες  αντιμετω-

πίζονται  ετησίως  στα  νοσοκομεία  της  Αθήνας  και  άλλα  τόσα  στα  νοσοκομεί-

α  της  Θεσσαλονίκης. Από  αυτά  πάνω  από  50  καταλήγουν  σε  θάνατο.Ακόμα

πληθώρα  συμβάντων  σημειώνονται  και  στον  υπόλοιπο  κόσμο. Το  1959  στην

Τουρκία  3.000  παιδιά  σε  αλυσίδα  ορφανοτροφείων  δηλητηριάζονται  από ψω-

μί  που  παρήχθη  από  σιτάρι  απολυμασμένο  με  εξαχλωριούχο  βενζόλιο και προ-

οριζόμενο  για  σπορά. Το  1976  εκατοντάδες  Ιταλοί  δηλητηριάζονται  από  διαρ-

ροή  διοξίνης  σε  εργοστάσιο  της  πόλης  Σοβέζο. Το  1984  από  διαρροή  του 

φυτοφάρμακου  Aldicarb  σε  εργοστάσιο  της  αμερικανικής  εταιρίας  UNION

CARBIDE  στο  Μοπάλντ  των  Ινδιών  χάνουν  τη  ζωή  τους  2.000  άνθρω-

ποι  και  περισσότεροι  από  10.000  καταδικάζονται  να  ζήσουν  την  υπόλοιπη 

ζωή  τους  με  βλάβες  μη  αντιστρέψιμες.

  Τα  παραπάνω  γεγονότα  όπως  μπορεί  ο  καθένας  να  αντιληφθεί  αποτελούν

ενδεικτικές  περιπτώσεις  των  κινδύνων  που  έχουν  σχέση  με  την  οξεία  τοξι-

κότητα  των  φυτοφαρμάκων. Είναι  βεβαίως  στην  δυνατότητα  του  χρήστη  να

ελαχιστοποιήσει  αυτούς  τους  κινδύνους  μελετώντας  τα  αναγραφόμενα  στην ε-

τικέτα  της  συσκευασίας  και  ακολουθώντας  όλες  τις  οδηγίες  ασφαλούς  χρήσε-

ως  που  προτείνονται  στο  κείμενο.

  Σε  ότι  αφορά  τη  χρόνια  τοξικότητα  οι  ανησυχίες  που  εκφράζονται  σήμερα

έχουν  σχέση  με  τις  μακροχρόνιες  επιπτώσεις  στο  οικοσύστημα  από  την  συσ-

σώρευση  μικροποσοτήτων  που  μένουν  σ’ αυτό  μετά  από  κάθε  εφαρμογή  και

ακόμα  με  τις  επίσης  μακροχρόνιες  επιπτώσεις  στην  ανθρώπινη  υγεία  από τη

συνεχή   και  σε  μικροποσότητες  λήψη  φυτοφαρμάκων  κυρίως  μέσω  της  λαμ-

βανόμενης  τροφής. Και  αυτό  σήμερα  θεωρείται  δεδομένο. Έτσι  στο  τραπέζι  των  διαπραγματεύσεων  οι  ειδικοί  δεν  συζητούν  πλέον  για  το  αν  υπάρχουν  υπολείμματα  αλλά  για  τον  καθορισμό  ανωτάτων  ορίων  υπολειμμάτων  τα  ο-

                         ποία  σύμφωνα  με  κάποιες  εκτιμήσεις  δεν  θέτουν  σε  κίνδυνο  την  ανθρώπι-

                         νη  υγεία.

  Τα  γεγονότα  της  καθημερινής  πράξης  αποδεικνύουν  ότι  πράγματι  το  οικο-

σύστημα  και  ο  ανθρώπινος  οργανισμός  δέχονται  συνεχώς  μικροποσότητες  αγ-

ροχημικών  παρασκευασμάτων :

 * Ανυπολόγιστες εκτάσεις  με  μπανανοφυτείες, καφεφυτείες, βαμβακοφυτείες,

 σιτοβολώνες  του  Καναδά  και  των  Η.Π.Α.  δέχονται  επεμβάσεις  από  αέρος.

Το  νέφος  του  ψεκαστικού  διαλύματος  όπως  είναι  φυσικό, επηρεάζει δυσμενώς

μεγάλο  κομμάτι  της  άγριας  χλωρίδας (φυτά)  και  πανίδας (ζώα), ρυπαίνει  τα  επιφανειακά  νερά  και  τον  αέρα  και  περνάει  έτσι  στον  ανθρώπινο  οργανισμό

μέσα  από  την  τροφική  αλυσίδα.

                     

                         

* Όταν  πραγματοποιούνται  ψεκασμοί  από  εδάφους  ρυπαίνονται  η  άγρια  χλω-

ρίδα  και  τα  επιφανειακά  νερά  στις  παρυφές  των  χωραφιών. Τα  φυτοφάρμα-

κα  πριν  προλάβουν  να  διασπαστούν  περνούν  στον  οργανισμό  των  εκτρεφομέ-

νων  ζώων  μέσω  της  λήψης  τροφής  και νερού, για  να  καταλήξουν τελικά στον

ανθρώπινο  οργανισμό  με  την  κατανάλωση  κρεάτων  και  γαλακτοκομικών  προ-

ϊόντων.

* Η  πραγματοποίηση  από  τους  χρήστες  επεμβάσεων  με  φυτοφάρμακα  όταν 

πλησιάζει  η  περίοδος  της  συγκομιδής  δεν  δίνει  την  δυνατότητα  στα φυτοφάρ-

μακα  να  διασπαστούν  με  φυσικό  επακόλουθο  την  προώθηση  στην  αγορά προ-

ϊόντων  με  υψηλά  επίπεδα  υπολειμμάτων.

* Η  εφαρμογή  υψηλών  δόσεων  επιμηκύνει  τη  χρονική  διάρκεια  διάσπασης με

αποτέλεσμα  επίσης  τη  διάθεση  προϊόντων  βεβαρημένων  με  υψηλά  υπολείμμα-

τα.

* Η  ασύδοτη  διασπορά  των  ειδών  συσκευασίας (στα  χωράφια, τα κανάλια,τους

δρόμους, τα  ρυάκια, τα  ποτάμια) βάζει  σε  άμεσο  κίνδυνο  τα  άγρια  και  τα  εκ-

τρεφόμενα  ζώα, ρυπαίνει  τα  επιφανειακά  νερά  και  επομένως  έχει  καταστρεπ-

τικές  επιδράσεις  στην  υδρόβια  και  αμφίβια  πανίδα.

* Οι  ψεκασμοί  και  γενικότερα  η  εφαρμογή  φυτοφαρμάκων  σε  κατοικημένες

περιοχές  πέρα  από  το  ότι  εκθέτουν  τους  κατοίκους  σε  άμεσο  κίνδυνο, τρο-

φοδοτούν  τον  ανθρώπινο  οργανισμό  με  μικροποσότητες  φυτοφαρμάκων  μέσω

του  δέρματος  και  της  εισπνοής  με  αποτέλεσμα  απρόβλεπτες  συνέπειες  μακ-

ροχρόνια.

  Από  τα  ενδεικτικά  στοιχεία  που  αναφέρθηκαν  πιο  πάνω  γίνεται  σαφές  ότι

τα λιπάσματα  όπως  και  τα  φυτοφάρμακα  διεκδικούν  ένα  σοβαρό  μερίδιο  στην 

αλλοίωση  του  φυσικού  περιβάλλοντος  στο  οποίο  ο  άνθρωπος  προσαρμόστηκε

και  συμβιεί. Συνεπικουρούντων  και  άλλων  παραγόντων  φαίνεται  πως  η πορεία

αλλοίωσης  του  οικοσυστήματος  οδηγεί  ασφαλώς  στον  θάνατό  του, πράγμα  που

θα  σημάνει  και  τον  θάνατο  του  ανθρωπίνου  γένους. Επιβάλλεται  συνεπώς  η  εφαρμογή  προγραμματισμένων  και  αποτελεσματικών  μέτρων  για  την  ελαχιστο-

ποίηση  αυτής  της  κατάρρευσης  πριν  είναι  πολύ  αργά.

  Η  περιοχή  της  Εορδαίας  έχει  ήδη  επιβαρημένη  ατμόσφαιρα  από  διάφορους

υπάρχοντες  παράγοντες. Ας  αγωνιστούμε  όλοι  για  μια καλύτερη ποιότητα ζωής

και  ας  στρέψουμε  τα  βλέμματα  και  τις  προσπάθειες  στο  να  πείσουμε  τους 

παραγωγούς  για  βιολογική  καλλιέργεια.

  Γιατί  όπως  είπε  και  ένας  σοφός  « Το  περιβάλλον  δεν  το κληρονομήσαμε α-

πό  τους  προγόνους  μας. Το  χρωστάμε  στους  απογόνους  μας» .

 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ  ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ  ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

 

  Μετά  από  παγετούς  οι  καλλιεργητές  οπωρώνων  πρέπει :

* Να  καθυστερήσουν  το  κλάδεμα  των  δένδρων  μέχρι  να  διαπιστωθεί  το μέ-

γεθως  των  ζημιών  από  τον  παγετό, και  να  το  προσαρμόσουν  ανάλογα, αφή-

νοντας  περισσότερα  καρποφόρα  όργανα.

* Να  ψεκάσουν  τους  οπωρώνες  τους  μόλις  αρχίσει  η  άνοδος  των θερμοκρα-

σιών  και  οι  καιρικές  συνθήκες  το  επιτρέπουν, με  χαλκούχα  σκευάσματα (κατά

προτίμηση  υδροξείδιο  του  χαλκού) για  την  προστασία  των  δένδρων  από  βακ-

τηριολογικές  και  μυκητολογικές  προσβολές.

·       Οι  ψεκασμοί  αυτοί  θα  προστατεύσουν  ακόμη  τα  δένδρα, από προσβολές

μυκήτων  και  βακτηρίων, που  μειώνουν  την  ανθεκτικότητα  των  ιστών  στον 

παγετό, θα  βοηθήσουν  στην  γρηγορότερη  επούλωση  των  πληγών  και  την

παρεμπόδιση  του  σχηματισμού  παγοκρυστάλλων  στους  ιστούς (σε  μελλοντι-

κό  παγετό).

·       Κατά  τον  παραπάνω  ψεκασμό  να  γίνει  καλή  διαβροχή  ακόμη  και  των

χονδρών  κλάδων, των  βραχιόνων  και  των  κορμών  των  δένδρων.

·       Στις  περιπτώσεις  που  έχουμε  σχίσιμο  βραχιόνων  ή  κορμών  από χειμε-

     ρινά  ηλιοκάματα, μετά  τον  παραπάνω  ψεκασμό  οι  ρωγμές  να  προστατευ-

     θούν  με  αλοιφή  εμβολιασμού .

 * Να  καθυστερήσουν  τις  λιπάνσεις  των  δένδρων, οι  οποίες  θα  πρέπει  να 

                           γίνουν  αργότερα  και  αφού  διαπιστωθούν  οι  ζημιές .

    Στην  περίπτωση  αυτή  θα  πρέπει  να  εφαρμοσθούν  νιτρικές  ή  οργανικές 

                           μορφές  αζώτου, σε  μικρές  και  επαναλαμβανόμενες  δόσεις  ανάλογα  με  την

                           καρποφορία  των  δένδρων.

 * Να  φροντίσουν  για  την  καλή  στράγγιση  του  οπωρώνα, προς  αποφυγή πε-

 ριπτώσεων  ασφυξίας  του  ριζικού  συστήματος  των  δένδρων, η  οποία  μπορεί

 να  προκληθεί  από  τις  βροχοπτώσεις  και  το  λιώσιμο  του  χιονιού.

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ  ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ

 

ΓΕΝΙΚΑ

 

  Το  πρώτο  βήμα  στη  μετασυλλεκτική  ζωή  όλων  των  φρούτων  είναι  η  συγ-

κομιδή. Η  γνώση  του  σταδίου  της  συλλεκτικής  ωριμότητας  είναι  πολύ  σπου-

δαία  και  η  συγκομιδή  στο  κατάλληλο  στάδιο  ωριμότητας  αποτελεί  προϋπόθε-

ση  για  μια  ικανοποιητική  συντήρηση  των  μήλων. Φυσικά  ο  κακός  χειρισμός

της  παραγωγής  στο  στάδιο  αυτό  περιορίζει  το  χρόνο  διακίνησης  των  μήλων

στην  αγορά.

 

1.  ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

 

  Ο  όρος  ‘συλλεκτική  ωριμότητα  και  φυσιολογική  ωριμότητα’ (maturity) με την

ευρεία  έννοια, όπως  χρησιμοποιείται  στα  νωπά  προϊόντα, αναφέρεται  στην άρισ-

τη  κατάσταση  που  το  προϊόν  ενώ  βρίσκεται  επάνω  στο  φυτό  έχει ολοκληρώ-

σει  ορισμένες  φάσεις  της  αύξησης  και  ανάπτυξής  του, και  είναι κατάλληλο για

συγκεκριμένη  χρήση  όπως  για  κατανάλωση, για  συντήρηση  ή  μεταφορά,για ξή-

ρανση  και  για  βιομηχανική  επεξεργασία.

  Η  εμπορική  ωριμότητα  είναι  το  στάδιο  εκείνο  του  φυτικού  οργάνου που κα-

λύπτει  τις  απαιτήσεις  της  αγοράς  ή  του  χρήστη  του  μήλου. Η  εμπορική ωρι-

μότητα  είναι  δυνατόν  να  μην  ταυτίζεται  με  την  φυσιολογική  ωριμότητα  και

μπορεί  να  συμπίπτει  με  οποιοδήποτε  στάδιο  της  αύξησης  ή  του γηρασμού.Κα-

ταστάσεις  ανωριμότητας  ή  υπερωρίμανσης  μπορεί  να  σχετίζονται  με  την  εμ-

πορική  ωριμότητα.

 

2.     ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ  ΠΟΙΟΤΗΤΑ

 

  Η  συγκομιδή  στο  κατάλληλο  στάδιο  συλλεκτικής  ωριμότητας  είναι  μεγάλης

σημασίας  για  την  ποιότητα  του  μήλου  και  την  διατήρηση  της  ποιότητας  με-

τά  τη  συγκομιδή. Στην  απόφασή  του  να  καθορίσει  τον  άριστο  χρόνο  συγκο-

μιδής  ο  παραγωγός  λαμβάνει  υπόψη  του, την  απόδοση  και  το  εμπορικό  κέρ-

δος. Αν  δηλαδή  υπάρχει  ζήτηση  στην  αγορά  και  αν  οι  τιμές  είναι  υψηλές, ο

παραγωγός  συγκομίζει  τα  προϊόντα  πολλές  φορές  πριν  ωριμάσουν  κανονικά.

  Μήλα  που  προορίζονται  για  μακρά  συντήρηση  συγκομίζονται  σε  λιγότερο ώ-

ριμη  κατάσταση  από  ότι  τα  μήλα  που  προορίζονται  για  σύντομη  συντήρηση 

και  πρέπει  αυτά  που  προορίζονται  για  το  ψυγείο  να  προστατεύονται  με  ένα 

μυκητοκτόνο  πριν  τη  συγκομιδή  για  αποφυγή  ζημιών  από  μύκητες.

 

  Πολύ  πρώιμη  συγκομιδή  αποφεύγεται  γιατί  εκτός  από  τις  απώλειες  βάρους

που  έχει  ο  παραγωγός  τα  μήλα  δεν  αποκτούν  τα  χαρακτηριστικά  της ποιότη-

τας  ως  προς  τη  γεύση, το  άρωμα, το  χρώμα  και  επιπλέον  προσβάλλονται  εύ-

κολα  από  φυσιολογικές  ασθένειες. Αλλά  και η πολύ  όψιμη  συγκομιδή  αποφεύ-

γεται  γιατί  τα  υπερώριμα  μήλα  είναι  επιρρεπή  σε  φυσιολογικές  και  παθολο-

γικές  ασθένειες  και  για  το  λόγο  αυτό  έχουν  μειωμένη  ικανότητα  για  συντή-

ρηση  και  μεταφορά, έστω  και  αν  χρησιμοποιούνται  τα  καλύτερα  τεχνολογικά μέσα  όπως  η  ελεγχόμενη  ατμόσφαιρα. Μεταξύ  των  δύο  τάσεων  ο παραγωγός

συμβιβάζεται  και  κάνει  την  χρυσή  τομή, ώστε  να συνδυάζει  ικανοποιητική συν-

τήρηση  με  καλή  ποιότητα  μήλων.

   Στις  πρώιμες  ποικιλίες  η  συγκομιδή  τους  γίνεται  από  τον  Ιούλιο, ενώ  στις

όψιμες  το  Νοέμβριο. Η  συγκομιδή  γίνεται  με  τα  χέρια  με  μεγάλη  προσοχή,

για  να  μην  προξενηθούν  τραύματα. Τα  μήλα  τοποθετούνται  μέσα  σε ειδικά δο-

χεία, καλάθια, κουβάδες κ.λ.π. και ,αφού  γίνει  η  διαλογή (από  εργάτες  ή  ειδι-

κούς  καρποδιαλογείς), αποθηκεύονται  ή  στέλνονται  στο  εμπόριο  μέσα  σε καφά-

σια. Χρησιμοποιούνται  για  επιτραπέζια  κατανάλωση, για  κονσερβοποίηση  ή  για

ξήρανση.  

 

                         3.   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ  ΤΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ

 

  Οι  κανονισμοί  εμπορίας  που  έχουν  θεσπιστεί  από  την  Ευρωπαϊκή  Αγορά

και  τις  κρατικές  υπηρεσίες (Υπουργείο  Γεωργίας) περιλαμβάνουν  στα  χαρακτη-

ριστικά  της  ποιότητας  και  το  ελάχιστο  ή  και  το  μέγιστο  της  επιθυμητής  κα-

τάστασης  ωριμότητας  που  είναι  παραδεκτή  για  διάθεση  στην  αγορά. Στις  πε-

ρισσότερες  αγορές  ο  νόμος  της  προσφοράς  και  της  ζήτησης  εξασφαλίζει  ιδι-

αίτερα  αυξημένες  τιμές  στα  προϊόντα  που  διοχετεύονται  πολύ  νωρίς  ή  πολύ 

αργά  στην  αγορά. Αυτό  ενθαρρύνει  τους  παραγωγούς  και  εξαγωγείς  να  επι-

ταχύνουν  ή  να  καθυστερούν  τη  συγκομιδή  για  να  εκμεταλλεύονται  το  πλεο-

νέκτημα  αυτό  της  αγοράς  και  έτσι  διοχετεύονται  προϊόντα  στην  αγορά που εί-

ναι  καμιά  φορά  απαράδεκτα  και  δεν  πληρούν  τις ελάχιστες  προδιαγραφές ποι-

ότητας. Για  το  λόγο  αυτό  είναι  απαραίτητο  να  καθορίζονται  προδιαγραφές  των  ελαχίστων  σταδίων  ωριμότητας  που  πρέπει  να  έχει  φτάσει  το  προϊόν για

να  είναι  δυνατή  η  συγκομιδή  του, ώστε  να  αποθαρρύνονται  οι  παραγωγοι  να  συγκομίζουν  τα  προϊόντα  πριν  το  στάδιο  της  συλλεκτικής  ωριμότητας  και  να 

διασφαλίζεται  έτσι  η  εμπιστοσύνη  των  καταναλωτών.

 

4.     ΦΥΣΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 

  Η  εκτίμηση  της  ωρίμανσης  που  βασίζεται  σε  αναλυτικούς  τρόπους  για  την

μέτρηση  ορισμένων  φυσικών  χαρακτηριστικών  που  είναι  γνωστό  ότι  μεταβάλ-

λεται  κατά  την  πορεία  αύξησης  και  ανάπτυξής  του. Από  αυτά  τα σπουδαιότε-

ρα  αναφέρονται  παρακάτω :

*  Μέγεθος, σχήμα  και  επιφανειακά  χαρακτηριστικά.

*  Απόσπαση  καρπού.

*  Χρώμα

*  Σκληρότητα  σάρκας

*  Ειδικό  βάρος  του  καρπού.

 

5.     ΧΗΜΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 

  Η  ωρίμανση  συνοδεύεται  και  από  έντονες  μεταβολές  στη  χημική  σύσταση 

των  μήλων. Πολλές  από  τις  χημικές  αυτές  μεταβολές  έχουν  χρησιμοποιηθεί

για  τον  καθορισμό  της  ωριμότητας. Από  τα  χημικά  χαρακτηριστικά  τα  ακό-

λουθα  χρησιμοποιούνται  ως  κριτήρια  ωριμότητας.

 

 *  Διαλυτά  στερεά  συστατικά.

 *  Άμυλο

 *  Συνολικά  οξέα

 *  Σχέση  διαλυτών  στερεών  συστατικών / οξέα.

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ  ΚΑΙ  ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

* Συσκευαστήριο

  ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  ΠΥΡΓΩΝ, «ΟΡΕΙΝΑ  ΒΕΡΜΙΟΥ»

  Προϊόντα: Μήλα

  Πύργοι, Επαρχία  Εορδαίας  50200  Πτολεμαϊδα – Κοζάνη

  τηλ.:2463091685  Fax : 2463091269

  

* Συσκευαστήριο

   ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

   Προϊόντα : Μήλα

   Πύργοι, 50006  Πτολεμαϊδα – Κοζάνη

   τηλ.:2463021455 ,29900  Fax: 2463020739

   e-mail : mtfruits@otenet.gr

 

* Ομάδα  Παραγωγών

    ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΝ/ΣΜΟΣ  ΠΥΡΓΩΝ «ΟΡΕΙΝΑ  ΒΕΡΜΙΟΥ»

    Προϊόντα : Μήλα, Ροδάκινα

    Πύργοι  Επαρχία  Εορδαίας  50200  Πτολεμαϊδα – Κοζάνη

    τηλ : 2463091685  Fax: 2463091269

 

* Ομάδα  Παραγωγών

    ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΝ/ΣΜΟΣ  ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ

    Προϊόντα: Αχλάδια, Μήλα

    50005  Εμπόριο – Κοζάνη 

    τηλ : 2463062035, 61480, 26276

 

* Ομάδα  Παραγωγών

    ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΝ/ΣΜΟΣ  ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ

    Προϊόντα : Μήλα

    Μεσόβουνο  50006  Πύργοι – Κοζάνη

    τηλ : 2463091471

 

         ΜΗΛΑ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ 

 

         Το  μήλο  έχει  το  πλεονέκτημα  να  περιέχει  άφθο-

         νο  μηλικό  οξύ, που  θεωρείται  αντισηπτικό  για  τα

         έντερα, γι’ αυτό  τον  λόγο  σε  περιπτώσεις  εντερι-

         κών  διαταραχών  χρησιμοποιείται  η  μηλοθεραπεία.

 

                                                                                                                              

                          Πότε  τα  βρίσκετε  στο  κατάστημα :                      

 

Αν  και  μερικές  ποικιλίες  είναι  στο κατάστημα  μόνο  σε  ορισμένους  χρό- 

νους  του  έτους, πολλά  μήλα  είναι  διαθέσιμα  όλο  το  έτος.

 

Πώς  να  τα  επιλέξετε :

 

Επιλέξτε  τα  ομαλά, και  καθαρά  μήλα  που  είναι  ομοιόμορφα  στο  χρώ-

μα. Αποφύγετε  τα  μήλα  με  το  μωλωπισμένο  ή  σπασμένο  δέρμα. Τα μη-

λα  πρέπει  να  είναι  σταθερά  στην  αφή  και  να  έχουν  το  καλό  χρώμα 

για  την  ποικιλία.

 

Πώς  να  τα  αποθηκεύσετε :

 

Στο  κατάστημα  στη  θερμοκρασία  δωματίου  ή  στην  ειδική  θέση  στο  ψυ-

γείο  σας, μακριά  από  άλλα  φρούτα  και  λαχανικά. Τα  μήλα  αποθηκεύονται

με  αυτόν  τον  τρόπο  για  να  μείνουν  φρέσκα  μέχρι  και  έξι  εβδομάδες.

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1.     Εγκυκλοπαίδεια  ΤΟΜΗ (cd rom)

2.     Εγκυκλοπαίδεια  2002 (cd rom)

3.     Εγκυκλοπαίδεια  ΔΟΜΗ

4.     www.minagric.gr

5.     www.agricultural.gr

6.     www.agrotypos.gr

7.     www.aventis.gr

8.     www.froutonea.gr

9.     www.fruits.gr

10.www.leesoft.gr

11. www.agro.duth.gr

12. www.agro.bayer.gr

 

 Ευχαριστούμε  τους  γεωπόνους  Αλτάνη, Δρίζα  και  Χατζηχαρίση 

για  τις  χρήσιμες  πληροφορίες  που  μας  παρήχαν  και  το  Φυτώριο 

Πουλτσίδη  για  το φωτογραφικό  υλικό. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

* ΜΗΛΙΑ                                                                                                             1

* ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΠΩΡΩΝΑ                                                                          3

* ΚΛΑΔΕΜΑ ΜΗΛΙΑΣ                                                                                     7

* ΤΡΟΠΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ                                                            8

* ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΟ ΟΠΩΡΩΝΑ              9

* ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΠΩΡΩΝΩΝ                       12

* ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΠΩΡΩΝΑ                                                     14

* ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ         15

* ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΣΤΟΥΣ ΟΠΩΡΩΝΕΣ  ΚΑΙ

   ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ                                                            16

* ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ                               20

* ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ                                                                                                  21

* ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

   ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                              24

* ΜΗΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ                                                                    25

* ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                                                                            26